HUISREGELS

Toepasselijkheid
Deze huisregels zijn van toepassing op eenieder die Wad ’n Feest bezoekt op zaterdag 20 mei 2023.

Algemeen
Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van Wad ’n Feest aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen.

Toegang tot het terrein van Wad ’n Feest
Toegang tot Wad ’n Feest is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de organisatie afgegeven autorisatie. Door Wad ’n Feest afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van door de organisatie van Wad ’n Feest aangewezen personen dient eenieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andereautorisatietebeschikken.

Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van Wad ’n Feest dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.

Eenieder die zich op de locatie bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

Voor het bezoeken van het evenementhanteert Wad ’n Feest geen minimumleeftijd, echter voor bezoekers van 16 jaar of jonger geldt dat zij moeten worden begeleid door een volwassene.

Hetistijdens Wad’n Feest voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt direct verwijdering van hetterrein. Opverzoekvanbar personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

Roken is tijdens Wad ’n Feest alleen toegestaan in de openlucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Bezoekers jonger dan 18 jaar kunnen op dit Evenement geen tabak kopen.

De door de organisatie van Wad ’n Feest aangewezen personen hebben het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich op de locatie bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het gebouw, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie / POV bij Wad ’n Feest gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en de locatie wanneer daartoe aanleiding is. Binnen Wad ’n Feest verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueelschoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

1.etens- en drinkwaren;
2. gevaarlijke voorwerpen, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen, glas- en/of blik (bijv. parfum en deodorant);
3.(soft/hard)drugs en alcohol;
4. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
5.skates,fietsen,steps,skateboardsetc.;
6.(huis)dieren;
7.professionelefoto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks;
8. bankjes, klapstoelen (of welke vorm van stoelen dan ook, rugzakstoelen uitgezonderd);
9.tassen groter dan A4-formaat;

en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van Wad ’n Feest en de door de organisatie van Wad ’n Feest aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde;

Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan;

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Wad ’n Feest is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.

De organisatie van Wad ’n Feest behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot Wad ’n Feest te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

Opnamen
Op het festivalterrein is het eenieder niet toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
Wad ’n Feest is bevoegd foto en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden. Door toetreding van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord.

Calamiteiten
Eenieder die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.
De organisatie van Wad ’n Feest is gerechtigd om de locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

Geen schadevergoeding
Het bezoeken van Wad ’n Feest geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Ontzegging toegang en verwijdering
De door de organisatie van Wad ’n Feest aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen.
Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van Wad ’n Feest aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhoudingteverrichten en deperso(o)n(en)overtedragen aan depolitie.

Wijziging
Wad ’n Feest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers wordenbij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Wad ’n Feest te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.